Všeobecné obchodní podmínky

podmínky platí pro každého objednatele litých podlah

 

I.
Termín

 1. Termín zahájení montážních prací oznámí objednatel ideálně 10 až 14 pracovních dnů před zahájením.
 2. Oznámení může být provedeno:
  • e-mailem na litipodlah@email.cz
  • telefonicky na číslo 607 998 449, 725 806 020
  • sms zprávou na číslo 607 998 449, 725 806 020

II.
Cena za dílo

 1. Cena za provedení díla je dle v rozsahu cenové nabídky, kterou má zákazník v e-mailu vypracovanou zhotovitelem, včetně všech spojených nákladů a příslušenství.
 2. Cenu za dílo lze spočítat i online na webu www.litipodlah.cz .
 3. Cena se může dopočítat dle reálně provedených prací a spotřeby materiálu.

 

III.
Platební podmínky

 1. Zálohy nevyžadujeme, ale počítáme s hotovostní platbou ihned po zalití.
 2. Lze platit i kreditní kartou. Pokud budete chtít platit touto metodou, prosím o nahlášení minimálně den předem před realizací.
 3. Další možnosti platby, jako je bankovní převod, je pouze na domluvě a to se 100% zálohou na veškeré úkony a materiál před příjezdem na stavbu.
 4. Veškeré náklady navíc, které vzniknou zhotoviteli nad rámec rozpočtu je povinen ohlásit objednavateli a ten je i povinen uhradit. Například nadspotřeba materiálu při přípravě a realizaci podlah.
 5. Objednatel bere na vědomí, že až do úplného zaplacení díla, je materiál majetkem firmy Borůvka a syn s.r.o. a objednatel nám musí umožnit přístup na stavbu.

 

IV.
Záruční doba a podmínky

 1. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.
 2. Záruční doba začíná dnem realizace podlah.
 3. Vady díla, za které je zodpovědný zhotovitel bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na emailové adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě realizace montáže objednatele v dohodnutém termínu.
 4. Při optimálních podmínkách je možné docílit maximální odchylky na přebroušeném povrchu potěru ±2 mm od úsečky určené spodními podstavami 1 cm vysokých podložek, které jsou součástí 2 m ostrohranné rovné latě, (odchylka do 0,5 mm/m). Měření se provádí buď posuvným měřidlem, nebo klínkem se stupnicí, buď na každém 0,5 m délky latě, nebo na zpochybňovaném místě. Ostatní typy rovinností nejsou samotnými vlastnostmi materiálu zaručitelné, jako vodorovná rovina se uvažuje spád do 0,5 %
 5. Objednatel byl seznámen s tím, že firma Borůvka a syn s.r.o. nemůže ručit za rovinatost a popraskání při teplotách nižších jak 5°C.
 6. Objednatel byl seznámen s tím, že firma Borůvka a syn s.r.o. nemůže ručit za rovinatost a popraskání při teplotách vyšších jak 25°C.
 7. Objednatel byl seznámen s tím, že při vyšších teplotách je nutné zatemnit okna, aby se nezvedala teplota v daném objektu, kde provádíme realizaci podlah. Vysoká teplota v objektu urychluje vyschnutí materiálu a tím může způsobit různé deformace podlahy (popraskání, zkroucení).
 8. Zhotovitel neručí za nedolité rohy v případě, že okrajový dilatační pás správně neaplikoval. To samé platí i u “košilky“ která je špatně připevněna, nebo vůbec a plave v materiálu. Zhotovitel dále neručí za zhotovené dílo, pokud je špatně provedená příprava před litím podlahy. O správné připravenosti se můžete informovat na našich webových stránkách www.litipodlah.cz .
 9. V případě lité cementového potěru je potřeba za předpokladu, že potěrový́ materiál zůstane delší dobu bez nášlapné vrstvy, (více jak měsíc), je nezbytné provést opatření, které zamezí přeschnutí s možností vzniku trhlin, nebo zkroucení. Z toho důvodu je nutné aplikovat na povrch penetrační nátěr, a to již v prvních 10 dnech od realizace.
 10. Po dobu minimálně 48 hodin je nezbytné zabránit nerovnoměrnému vysychání potěru – průvanem, slunečním zářením nebo lokálním zdrojem tepla. To znamená: zabezpečit stavbu osazením a utěsněním okenních, dveřních a dalších prostupů, zastíněním velkých oken např.: geotextilií. Zabránit komínovému efektu u výtahových šachet, schodišť, konstrukcí krovu atd.
 11. Pokud byl špatně připravený podklad, jako malé výšky krytí, neuzavřený objekt proti průvanu, nekrytá okna před sluncem v letních měsících,  napíše zhotovitel nebo jeho zástupce poznámky na dodací list materiálu, který podepíšete nebo do stavebního deníku s možností zhotovení kopie pro naši firmu.
 12. Objednatel prohlašuje, že si pečlivě pročetl technické listy materiálu, který má být aplikován. Jsou tam veškeré informace jak před realizací i po realizaci lité podlahy, zabránit jakýmkoliv problémům s podlahou. Technické listy jsou dostupné na stránkách www.litipodlah.cz .
 13. Objednatel je povinen zajistit přístup, popřípadě zábor pro mix s materiálem + čerpadlem, cca 15 bm zpevněné plochy pro vykládku lité směsi na stavbu.
 14. Pokud nedojde k provedení prací z důvodu jakékoliv překážky objednatele, je objednatel povinen uhradit veškeré náklady zhotoviteli, které mu v souvislosti s dodávkou vznikly.

 

V.
Ostatní podmínky

 1. V případě, že od objednávky odstoupí objednatel, je povinen oznámit zhotoviteli telefonicky maximálně do 48 hodin.
 2. V případě, že od objednávky odstoupí zhotovitel, je povinen oznámit objednateli telefonicky maximálně do 48 hodin.
 3. V případě včasného neoznámení dle čl. V, bod 1, je povinen zaplatit zhotoviteli jednorázovou pokutu ve výši 2 000,-Kč
 4. V případě, že zasáhne vyšší moc, tzn.: nemoc, smrt, selhání a nefunkčnost techniky, počasí, pozastavení provozu či výroby betonárek, nebude požadováno zaplacení sankce v případě pozdního oznámení.
 5. Objednatel je povinen kontaktovat zhotovitele 48 hodin před realizací, o platnosti termínu realizace a informovat se o čase příjezdu firmy Borůvka a syn s.r.o.
 6. Za nesplnění termínu plnění dle čl. III, zaplatí zhotoviteli sankci ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce. Materiál je až do úplného zaplacení majetkem firmy Borůvka a syn s.r.o.
 7. Při provádění prací může dojít hluku, úniku výparů a úkapů z materiálu, cementového šlemu a prachu. Zhotovitel nezodpovídá za vzniklé náklady spojené s jejich odstraněním z interiéru budov, strojních a jiných zařízení či výrobků a za úhradu případných následných škod s úniky spojených – event. přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci. Objednatel umožní na své náklady zhotoviteli v prostoru stavby umytí mixu, čerpadla, ostatních strojů a nástrojů zhotovitele od zbytků směsi.

 

VI.
Reklamace

 1. Objednatel má právo reklamovat dílo pouze tehdy, pokud byly dodrženy veškeré obchodní podmínky.
 2. V případě pochybení zhotovitele, je zhotovitel povinen odstranit vady díla do třiceti kalendářních dnů od písemné reklamace.